Importgatan 4

Ängelholm 13 750 000 kr Priside eller anbud

Ängelholm tillfälle profileringsläge utmed Klippanvägen och nära E6 motorväg med avfart i närheten.

Tillfälle att förvärva denna välskötta blandfastighet med utrymme för butik, kontor och lager på bästa profileringsläge. Byggd 1990-1991, tillbyggd 2002-2003. Hiss finns. Uthyrbaryta ca 1350 m², tomt 3588 m² större delen hårdgjord.

Om Ängelholms kommun finns följande viktiga punkter:
• Det geografiska läget, vilket lyfts fram som gynnsamt av de befintliga företagen
• Infrastrukturen, med motorväg E6 , järnväg och flygplats, är en central och viktig del i kommunens attraktivitet
• Dynamisk näringsstruktur som till stor del består av små och medelstora företag
• Analysen visar en gynnsam utveckling för företagande i kommunen de senaste åren, särskilt för mindre företag
• Andelen framgångsrika företag ökade kraftigare i Ängelholm än i Skåne
• Branschsammansättningen och dess utveckling de senaste åren indikerar att det finns goda möjligheter till tillväxt och företagsetablering inom såväl stora som mindre branscher
• Framväxande e-handelskluster
• Digitalisering ökar möjligheterna till att verka lokalt med en global marknad
• Dubbelspår på Västkustbanan innebär utökade pendlings och rekryteringsmöjligheter
Befolkningsutveckling
Ängelholms kommun hade 44000 invånare i december 2022. Det gör Ängelholm till den 62a största kommunen i Sverige.

I början av 2020-talet dominerades det lokala näringslivet av privata och offentliga tjänstenäringar. Bland större offentliga arbetsgivare hittas kommunen, Ängelholms sjukhus och Banskolan. Sedan gammalt är centralorten Ängelholm en betydande handelsstad med ett antal större grossistföretag. Omkring nio procent av kommunens arbetstillfällen fanns i början av 2020-talet inom tillverkningsindustrin, som representerades av bland annat en väl utvecklad plastindustri. Bland företag inom denna bransch hittades HemoCue AB (diagnostester). Andra tillverkningsföretag var bland annat biltillverkaren Koenigsegg Automotive AB. Av betydelse för det lokala näringslivet var Ängelholms flygplats.

Byggnad - 1-2

Högklassig Kontors - Butíksfastighet med lager
Del 1 ursprungsbyggnad uppförd 1990-91 av Haaks Stenhus.
Med gjuten btgplatta på mark, Ytterväggar av lättbetong, under tak av betongtakpannor.
Del 2 Tillbyggt 2002-03 av BAB. Med gjuten platta på mark, Ytterväggar isolerade träregelväggar och putsad cellplastskiva som fasad.
Innerväggar i bägge delarna gipsbeklädda träregelväggar.

Typ av byggnad 1 ½ plan
Boarea 1350 kvm
Byggnadsår 1990-91 tillbyggd 2002-03
Kommentar till byggnadsår Om och tillbyggd 2002-03
Våningar 2
Hiss JaHögklassig hiss fullt servad och besiktgad.
Vatten & avlopp Kommunalt
Stomme Stenhus
Fasad Huvuddelen målad puts
Fönster Isolerglasfönster
Grundmur Betong
Tak Betongpannor jämte Plåt
Grundläggning Betongplatta
Uppvärmning Fjärrvärme radiator och luftburen

Ekonomi

Pris 13 750 000 kr Priside eller anbud
Summa inteckningar 9 500 000 kr


Taxeringsvärde:

 • Hyreshusmark för lokaler: 799 000 kr
 • Hyreshusbyggnad för lokaler: 5 600 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea 3588 kvm
  Parkering Gott om .

  Närområde

  Kommunikation Buss, Järnväg, Flyg, Motorväg.
  Parkering Gott om .
  Övrigt ÄRADE SPEKULANT DETTA ÄR EN KOMMERSIELL BOLAGSAFFÄR ALTERNATIVT FASTIGHETSAFFÄR
  Om inget annat överenskommes är detta en bolagsaffär med alternativt fastighetsaffär. Som skiljer sig på ett antal punkter mot en affär på privatmarknaden både för vad som gäller avseende försäljningssätt, indikativa bud, visningar, budgivningar och finansieringssätt.mm.
  Vi rekommenderar köparna i alla former av Bolagsaffärer att använda professionella rådgivare.
  Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där. Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i ett bolag alternativt som fastighet och i befintligt och förevisat skick med en s.k. friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakkunnig förtroendeman eller själv. Betr redovisade ritningar kan vi inte garantera för att dessa är skalenliga eller överensstämmer helt med verkligheten gäller även underlag som fristående konsulter levererat till oss jämte i vissa fall ritningar kan redovisade badrum vara ändrade till duschrum istället detsamma gäller kök/lunch/konferensrumrum som kan vara ändrade till sin utformning vid om eller tillbyggnad under åren.
  SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING
  Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv av bolaget, tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella. Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten. Före visning/besiktning invändigt av fastigheten/erna med kontakter och bokning hos hyresgäster etc. vill mäklaren före erhålla ett indikativt bud byggt på köparens förutsättningar, självklart med förbehåll för invändig kontroll av standard, skick och ev. besiktning samt övriga relevanta klargörande och dylikt. Alla ytor är erhållna av säljaren jämte taxeringsunderlaget, mätning har som regel ej skett.
  BETRÄFFANDE SIMULERAD DRIFTSKOSTNAD I DENNA OBJEKTSBESKRIVNING:
  I objektsbeskrivningen är tanken att spegla ett långsiktigt värde i fastigheten och att de beräknade driftskostnaderna ingår fastighetsförvaltning, larm, yttre underhåll, fastighetsel för yttre belysningar, försäkringar samt ventilation o dylikt, snöröjning på allmänytor, yttre fastighetsskötsel, besiktningar o dylika service och övriga intervallkostnader. OBS! Att Ibland kan de krävas omförhandling av befintliga hyreskontrakt för att uppnå detta av oss simulerade långsiktiga driftskostnaderna med åtföljande värde.
  BETRÄFFANDE SIMULERAD HYRESKALKYL I OBJEKTSBESKRIVNINGEN:
  Avsikten med denna objektsbeskrivning är att simulera ett långsiktigt värde på fastigheten ibland efter eventuella omförhandlingar med befintliga hyresgäster då hyresvärden normalt har omförhandlingsrätt vid förlängning av respektive hyreskontrakt. Dvs visa möjligheten med just denna fastigheten. Uppskattade simulerade hyror för outhyrd yta och befintliga hyror i objektsbeskrivningen är baserade på i huvudsak kallhyror där hyresgästen utöver hyran betalar löpande kostnader för bla Värme, Voa ,El, Sopor, Snöröjning jämte inre underhåll och dito kostnader och ibland tillägg för fastighetsskatt. OBS! För att erhålla sk rena kallhyror enligt vår simulering kan det ibland krävas att man måste omförhandla hyreskontrakten med befintlig hyresgäster.
  VID SIMULERAD VÄRDETILLVÄXT OCH BELÅNING I KALKYLEN:
  Är en simulerad inflationsbaserad tillväxt precis som både hyror och driftskostnader och ingen garanti lämnas härför utan resultatet och intäkten kommer förhoppningsvis i samband med försäljningen efter innehavstiden.
  Kalkylen baseras också oftast på ca 65-75% belåning direkt eller indirekt av i köpet ingående fastigheter och resterande del av köpeskillingen erlägges som egen insats alternativt belåning av annan fastighet allt i enlighet med vad banken kan godkänna som säkerhet. Vi försöker med denna Cashflow kalkyl simulera och spegla samma synsätt som investerare i allmänhet använder inför att investera i olika slag av tillgångar, men är ingen garanti för ekonomiskt utfall.
  VÄSTKUST*FASTIGHETER KOMMERSIELLA HAR GM UPPDRAG AV SÄLJAREN SAMMANSTÄLLT DENNA INFO.
  Som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information samt dels från mäklarföretaget. Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller i annan information om fastigheten som säljaren lämnat. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella . Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.
  Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.
  Byggnadens uthyrningsbara areor har ej varit föremål för kontrollmätning, varför differens mellan uppgivna och
  verkliga areor kan förekomma. Reglering av köpeskilling med anledning härav ska ej ske.
  Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella. Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.
  Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag.
  Känn Er alltid välkomna för en affär med ett familjeföretag etablerat 1973 i andra generationen med erfarenhet av 1000 tals affärer under ledning av Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson som har specialistkompetens på Kommersiella Fastigheter & Fastighetsbolag, Mark och Exploateringsområde, Skog samt Gårdar.

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Planbestämmelser Detaljplan (1990-01-22)

  Övrigt

  ÄRADE SPEKULANT DETTA ÄR EN KOMMERSIELL BOLAGSAFFÄR ALTERNATIVT FASTIGHETSAFFÄR
  Om inget annat överenskommes är detta en bolagsaffär med alternativt fastighetsaffär. Som skiljer sig på ett antal punkter mot en affär på privatmarknaden både för vad som gäller avseende försäljningssätt, indikativa bud, visningar, budgivningar och finansieringssätt.mm.
  Vi rekommenderar köparna i alla former av Bolagsaffärer att använda professionella rådgivare.
  Begär komplett objektsbeskrivning via fastighetsmäklaren om ni ser detta kommersiella objekt på internet då ej komplett information finns där. Fastigheten säljes som kommersiell fastighet i ett bolag alternativt som fastighet och i befintligt och förevisat skick med en s.k. friskrivningsklausul. Självklart har köparen rätt att besiktga fastigheten före ett köp med besiktningsman eller annan byggnadssakkunnig förtroendeman eller själv. Betr redovisade ritningar kan vi inte garantera för att dessa är skalenliga eller överensstämmer helt med verkligheten gäller även underlag som fristående konsulter levererat till oss jämte i vissa fall ritningar kan redovisade badrum vara ändrade till duschrum istället detsamma gäller kök/lunch/konferensrumrum som kan vara ändrade till sin utformning vid om eller tillbyggnad under åren.
  SÄLJPROCESS OCH FÖRSÄLJNINGS/OBJEKTSBESKRIVNING
  Objektsbeskrivningen är konfidentiell. Dess syfte är endast att tjäna som underlag för en vidare diskussion avseende förvärv av bolaget, tillhör säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella och får inte kopieras eller utlämnas utan skriftligt tillstånd från Västkust*Fastigheter Kommersiella. Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i objektsbeskrivningen lämna ett indikativt bud på fastigheten. Före visning/besiktning invändigt av fastigheten/erna med kontakter och bokning hos hyresgäster etc. vill mäklaren före erhålla ett indikativt bud byggt på köparens förutsättningar, självklart med förbehåll för invändig kontroll av standard, skick och ev. besiktning samt övriga relevanta klargörande och dylikt. Alla ytor är erhållna av säljaren jämte taxeringsunderlaget, mätning har som regel ej skett.
  BETRÄFFANDE SIMULERAD DRIFTSKOSTNAD I DENNA OBJEKTSBESKRIVNING:
  I objektsbeskrivningen är tanken att spegla ett långsiktigt värde i fastigheten och att de beräknade driftskostnaderna ingår fastighetsförvaltning, larm, yttre underhåll, fastighetsel för yttre belysningar, försäkringar samt ventilation o dylikt, snöröjning på allmänytor, yttre fastighetsskötsel, besiktningar o dylika service och övriga intervallkostnader. OBS! Att Ibland kan de krävas omförhandling av befintliga hyreskontrakt för att uppnå detta av oss simulerade långsiktiga driftskostnaderna med åtföljande värde.
  BETRÄFFANDE SIMULERAD HYRESKALKYL I OBJEKTSBESKRIVNINGEN:
  Avsikten med denna objektsbeskrivning är att simulera ett långsiktigt värde på fastigheten ibland efter eventuella omförhandlingar med befintliga hyresgäster då hyresvärden normalt har omförhandlingsrätt vid förlängning av respektive hyreskontrakt. Dvs visa möjligheten med just denna fastigheten. Uppskattade simulerade hyror för outhyrd yta och befintliga hyror i objektsbeskrivningen är baserade på i huvudsak kallhyror där hyresgästen utöver hyran betalar löpande kostnader för bla Värme, Voa ,El, Sopor, Snöröjning jämte inre underhåll och dito kostnader och ibland tillägg för fastighetsskatt. OBS! För att erhålla sk rena kallhyror enligt vår simulering kan det ibland krävas att man måste omförhandla hyreskontrakten med befintlig hyresgäster.
  VID SIMULERAD VÄRDETILLVÄXT OCH BELÅNING I KALKYLEN:
  Är en simulerad inflationsbaserad tillväxt precis som både hyror och driftskostnader och ingen garanti lämnas härför utan resultatet och intäkten kommer förhoppningsvis i samband med försäljningen efter innehavstiden.
  Kalkylen baseras också oftast på ca 65-75% belåning direkt eller indirekt av i köpet ingående fastigheter och resterande del av köpeskillingen erlägges som egen insats alternativt belåning av annan fastighet allt i enlighet med vad banken kan godkänna som säkerhet. Vi försöker med denna Cashflow kalkyl simulera och spegla samma synsätt som investerare i allmänhet använder inför att investera i olika slag av tillgångar, men är ingen garanti för ekonomiskt utfall.
  VÄSTKUST*FASTIGHETER KOMMERSIELLA HAR GM UPPDRAG AV SÄLJAREN SAMMANSTÄLLT DENNA INFO.
  Som lämnats dels från säljaren och dels ifrån offentlig information samt dels från mäklarföretaget. Säljaren ansvarar enbart för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheten. Västkust*Fastigheter Kommersiella ansvarar inte i något fall för riktigheten av uppdragsgivarens uppgifter som lämnas i denna objektsbeskrivning eller i annan information om fastigheten som säljaren lämnat. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av säljaren eller direkt av Västkust*Fastigheter Kommersiella . Däremot ansvarar Västkust*Fastigheter Kommersiella självklart för den information som inhämtats av mäklaren och infogats i objektsbeskrivningen.
  Säljaren och Västkust*Fastigheter Kommersiella förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående denna försäljning av fastigheten/erna.
  Byggnadens uthyrningsbara areor har ej varit föremål för kontrollmätning, varför differens mellan uppgivna och
  verkliga areor kan förekomma. Reglering av köpeskilling med anledning härav ska ej ske.
  Frågor angående fastigheten/erna kan ställas till angivna medarbetare på Västkust*Fastigheter Kommersiella. Under inga omständigheter får personal från säljaren eller hyresgäster och dess personal i fastigheten/erna kontaktas.
  Västkust*Fastigheter AB Auktoriserad Specialist på kommersiella fastighetsaffärer, Storhus, Gårdar, Mark och Fastighetsbolag.
  Känn Er alltid välkomna för en affär med ett familjeföretag etablerat 1973 i andra generationen med erfarenhet av 1000 tals affärer under ledning av Fastighetsmäklarna Arne Gustafsson och Henrik Gustafsson som har specialistkompetens på Kommersiella Fastigheter & Fastighetsbolag, Mark och Exploateringsområde, Skog samt Gårdar.

  Video

  Film - Importgatan 4

  Bilder

  Fastighetskarta Bottenvåning Ovanvåning Fastighetskarta

  Karta